Algemene voorwaarden

 

Verkoopsvoorwaarden SilvermoodS.be | SilvermoodS is een gedeponeerd handelsmerk van SilvermoodS bvba

1. Alle prijzen worden opgegeven, exclusief BTW en exclusief transport. 
2. De goederen blijven eigendom van SilvermoodS totdat ze volledig betaald zijn.
3. Wij zijn noch een bank, noch een kredietinstelling. Dankzij een strikte betalingspolitiek kunnen wij onze prijzen laag houden en onze service waarborgen. De vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW, af cash & carry SilvermoodS en berekend op contante betaling. Onder contante betaling verstaan wij : kredietkaart, bancontact (maestro). 
4. Bij niet-betaling op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een intrest van 6% per jaar verschuldigd zijn op het nog verschuldigde bedrag. Daarbij zal het nog verschuldigde bedrag verhoogd worden vanaf 1 maand na de vervaldatum met een administratiekost van 7,50 € excl. btw en zulks ten titel van forfaitaire vergoeding voor de hogere administratie- en beheerskosten die deze vertraging in betaling veroorzaken.
5. Alle verbintenissen uit deze overeenkomst zijn ontstaan te Antwerpen en enkel die Rechtbanken zijn bevoegd bij betwisting.
6. Al de protest- en gerechtskosten zijn ten laste van de schuldenaar.
7. Opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief en binden ons niet. Behoudens uitdrukkelijke bepaling heeft de koper geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de bestelling of verkoop wegens vertraging in de levering, onder welke vorm ook.

SilvermoodS bvba | Reyndersstraat 47 b 1 | 2000 Antwerpen

BTW BE 0890.241.353 | T. +32 3 225 13 72